CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG

1. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Khi truy cập website https://vnrise.com, bạn đã đồng ý về cách thức sử dụng và các điều khoản sử dụng đã ghi.

Tất cả các nội dung của website đều được bảo vệ và không được phép tái sử dụng mà không được sự đồng ý của Công ty TNHH MTV VN RISE.

2. QUYỀN SỬ DỤNG

Bạn có quyền được sử dụng tất cả kiến thức trên website để ứng dụng cho công việc, cuộc sống.

Bạn không có các quyền sau đây:

- Copy hoặc điều chỉnh nội dung sang các trang web, server khác.

- Sử dụng nội dung cho mục đích thương mại hoặc công bố công chúng.

- Xóa bỏ các đánh dấu bản quyền đi theo nội dung trên website.

- Công bố quyền sở hữu nội dung đã xuất bản trên website.

VN RISE được phép yêu cầu gỡ bỏ tất cả các trường hợp vi phạm trên. Chúng tôi có quyền yêu cầu hủy tất cả các nội dung bị sử dụng bất hợp pháp dưới dạng lưu trữ điện tử hoặc in ấn.

3. TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Các nội dung trên website VN RISE được cung cấp độc quyền với mục đích cụ thể có chiến lược. VN RISE không đảm bảo về tính ứng dụng của nội dung khi được trích dẫn tại các nơi khác. VN RISE không chịu trách nhiệm về thiệt hại gây cho người dùng của các website, đơn vị khác link tới website.

4. GIỚI HẠN

VN RISE hoặc các nhà cung cấp của VN RISE sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh khi sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Trang web của VN RISE, ngay cả khi VN RISE hoặc đại diện ủy quyền của Trang web này đã được thông báo, bằng miệng hoặc bằng văn bản, về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Một số quyền tài phán không cho phép giới hạn đối với bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với những thiệt hại ngẫu nhiên, những giới hạn này có thể không áp dụng cho bạn.

5. CHỈNH SỬA

Các tài liệu xuất hiện trên Trang web của VN RISE có thể bao gồm các lỗi kỹ thuật, đánh máy hoặc chụp ảnh. VN RISE sẽ không cam kết rằng bất kỳ tài liệu nào trong Trang web này là chính xác, đầy đủ hoặc mới nhất. VN RISE có thể thay đổi các tài liệu có trên Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. VN RISE không cam kết cập nhật tài liệu.

6. ĐƯỜNG LINK

VN RISE sẽ không xem xét tất cả các trang tự liên kết với Trang web của mình và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang liên kết nào như vậy. Sự hiện diện của bất kỳ liên kết nào không có nghĩa là VN RISE xác nhận trang web. Việc sử dụng bất kỳ đường link liên kết tới website VN RISE đều do người dùng tự chịu rủi ro.

7. Sửa đổi Điều khoản Sử dụng Trang web

VN RISE có thể sửa đổi các Điều khoản Sử dụng này cho Trang web của mình bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi phiên bản hiện tại của các Điều khoản và Điều kiện Sử dụng này.

8. Chính sách bảo mật thông tin

Vui lòng đọc tại trang này.

9. Luật chính phủ

Bất kỳ điều chỉnh nào liên quan đến Trang web của VN RISE sẽ tuân theo các quy định luật pháp Việt Nam.